Robot / Car / Dron
Autonomous driving industry and human resource development policy

- Xe hơi : Cải thiện sự an toàn và tin cậy thông qua phát triển công nghệ chung của cơ sở hạ tầng truyền thông và giao thông thúc đẩy phát triển phương tiện tự trị và thương mại hóa sớm
- Tàu thủy : Phát triển hệ thống vận hành tự trị và hệ thống chẩn đoán và bảo trì thông minh, thúc đẩy LNG và tiến bộ công nghệ hiệu quả cao
- Thị trường hàng không : Tập trung vào sự tiến bộ của hệ sinh thái ngành hàng không, như công nghệ cốt lõi trong tương lai kiểu sáng tạo, công nghệ thương mại hóa dân sự và công nghệ máy bay tự trị cá nhân

Smart Service Sector Industry and Human Resource Development Policy
Development of core services through cooperation between industries (home appliances, telecommunications, construction, etc.) R & D support and promotion of smart services
We are trying to secure and develop an education system to promote core human resources in the above mentioned industries. The 4th era of technological revolution requires technology education to focus on the implementation of complex services instead of partial technology-oriented education, in order to do so. further strengthen and carefully monitor The Player's long-standing project-based training system.